Thursday 25 September 2008

EU: Broad economic policy guidelines VI

Here are some additional materials and comments concerning Article 121 TFEU on coordination of economic policies of EU member states.

***

Sweden

The consultation paper ’Lissabonfördraget’ was the first official Swedish description of the Lisbon Treaty amendments, and it is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/49/81/107aa077.pdf

It was followed by the Swedish government’s draft ratification bill ‘Lagrådsremiss – Lissabonfördraget’, published 29 May 2008:

http://www.regeringen.se/sb/d/5676/a/106277

The draft bill was given a green light by the Council on Legislation (Lagrådet):

http://www.lagradet.se/yttranden/Lissabonfordraget.pdf

The latest official government view, and now my standard reference for Sweden, is the ratification bill, with the Swedish parliament (Riksdagen) expected to decide on approval in late autumn, probably November (Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget; 3 July 2008):

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/84/02/8c96cf3e.pdf

Economic and monetary policy (23.2 Ekonomisk och monetary politik) is discussed on pages 180 to 185. The Swedish government explains the procedures on page 182:

“Lissabonfördraget innebär inte, enligt regeringens mening, några genomgripande förändringar i regelverket eller i fördelningen av befogenheter på det ekonomisk-politiska området. Antagandet av de allmänna riktlinjerna ska fortfarande ske på samma sätt som tidigare, med den skillnaden att endast euroländerna får rösta om de rekommendationer som riktar sig till dessa länder (artikel 115a i EUF-fördraget).

En viss förskjutning görs dock i riktning mot mer inflytande för kommissionen. Bestämmelserna syftar till att säkerställa genomförandet av medlemsstaternas åtaganden. Kommissionen ska till exempel få möjlighet att självständigt utfärda en varning till en medlemsstat som inte bedöms efterleva de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Rådet kommer dock, på samma sätt som i dag, med kvalificerad majoritet och på rekommendation av kommissionen, kunna besluta om att lämna den berörda medlemsstaten de rekommendationer som behövs. Skillnaden gentemot nuvarande bestämmelser är att den berörda medlemsstaten inte får delta i detta beslut (artikel 99 i EUF-fördraget).

Om kommissionen anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat, lämnar kommissionen idag ett yttrande till rådet. Enligt Lissabonfördraget kommer kommissionen i stället att lämna ett yttrande till den medlemsstaten och informera rådet om detta (artikel 104.5 i EUF-fördraget).

Om kommissionen bedömer att en medlemsstat har ett alltför stort underskott lämnar kommissionen idag en rekommendation till rådet att slå fast detta. Enligt Lissabonfördraget kommer kommissionen i stället att lämna ett förslag i denna fråga (artikel 104.6 i EUF-fördraget). Denna skillnad innebär att rådet, för att ändra innehållet i förslaget från kommissionen, måste uppnå enhällighet om ändringsförslaget. Vid en rekommendation från kommissionen, såsom fallet är i dag, har rådet möjlighet att ändra texten med kvalificerad majoritet.”

***

Finland

Among our standard sample of Lisbon Treaty commentaries, Finland is the first Eurozone country.

The Finnish ratification bill, ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 23/2008 vp), discusses economic and monetary policy (Talous- ja rahapolitiikka) on pages 209 to 214.

The ratification bill briefly describes Article 99 TFEU (ToL), renumbered Article 121 TFEU, as essentially unchanged although it mentions the new “preliminary warning” by the Commission and the exclusion of the member state concerned from voting as novelties (page 209):

”99 artikla (uusi 121 artikla), jossa määrätään unionin ja jäsenvaltioiden talouspolitiikan yleislinjojen laatimisesta sekä taloudellisen kehityksen valvomisesta, on samansisältöinen kuin perustuslakisopimuksen III-179 artikla ja se vastaa pääpiirteittäin SEY 99 artiklaa.

Artiklan 4 kohdan mukaan neuvosto voi antaa jäsenvaltiolle suosituksia, mikäli sen talouspolitiikka ei ole unionin asettamien suuntaviivojen mukaista. Uutta on se, että komissio on saanut yksin valtuudet antaa jäsenvaltiolle varoituksen. Myös määräykset neuvoston päätöksentekomenettelystä kyseisissä asioissa ovat uusia. Kun neuvosto päättää suosituksista, asiassa osallisena olevan jäsenvaltion edustaja saa osallistua keskusteluun, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Vaikka komissio saa mahdollisuuden antaa yksittäiselle jäsenvaltiolle ”ennakkovaroituksen”, ei muutos käytännössä ole kovin merkittävä, koska komission avoimen tiedotuskäytännön vuoksi suunnitelmat ennakkovaroituksen antamisesta ovat tulleet julkisuuteen viimeistään silloin, kun asia tulee kollegioon. Samasta syystä neuvoston mahdollisuudella julkistaa suosituksensa erillisellä päätöksellä ei ole juurikaan merkitystä.”


The Finnish ratification bill is available at:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080023.pdf


The Swedish language version of the ratification bill ‘Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen’ (RP 23/2008 rd), makes the same remarks under ’Ekonomisk och monetär politik’ on Article 99 TFEU (ToL), the future Article 121 TFEU, on page 212─213:

The ratification bill in Swedish can be accessed at:

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2008/20080023.pdf

***

Books on the Lisbon Treaty

Étienne de Poncins offers a few general comments on EU economic governance and budget matters, ‘La gouvernance économique et les questions budgétaires’ in his ‘Le traité de Lisbonne en 27 clés’ (Éditions Lignes de Repères, 2008), page 245─251.

‚Der Vertrag von Lissabon‘, by Klemens H. Fischer (Nomos, Stämpfli & Verlag Österreich, 2008), traces the amendments Article by Article; here on page 263.

François-Xavier Priollaud and David Siritzky offer a short introductory explanation on economic and monetary policy (pages 246 and 247) and on economic policy coordination, including the treaty amendments (pages 248 to 250) in their book ‘Le traité de Lisbonne – Commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE et TFUE)’ (La Documentation française, Paris, 2008).Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.