Friday 26 September 2008

EU: Economic crisis management I

Article 100 of the Treaty establishing the European Community (TEC) offers a fallback provision concerning economic crises. First, it allows measures not foreseen by other provisions, especially if severe difficulties arise in the supply of certain products. Second, financial assistance may be granted to a member state in economic difficulties caused by natural disasters or exceptional circumstances.

***

Article 100 of the Treaty establishing the European Community (TEC) is found in the latest consolidated version of the current treaties, published in the Official Journal of the European Union 29.12.2006 C 321 E/83:

Part Three – Community policies

Title VII – Economic and monetary policy

Chapter 1 – Economic policy

Article 100 TEC

1. Without prejudice to any other procedures provided for in this Treaty, the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may decide upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products.

2. Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may grant, under certain conditions, Community financial assistance to the Member State concerned. The President of the Council shall inform the European Parliament of the decision taken.

***

The current Article 100 TEC stands as amended by the Treaty of Nice (OJ 10.3.2001 C 80/1).

The Swedish government’s ratification bill ‘Nicefördraget’ (Regeringens proposition 2001/02:8, 13 september 2001) laid out the purpose and amendments in the following way (page 63):

”8.2.4 Ekonomisk politik (artikel 100)
I dag kan rådet med enhällighet besluta om att ge ekonomiskt bistånd till en medlemsstat om det uppstår allvarliga försörjningsproblem eller om en medlemsstat har eller hotas av svårigheter utanför dess kontroll. Om svårigheterna har orsakats av naturkatastrofer beslutar rådet i dag med kvalificerad majoritet.

Regeringskonferensen: Ordförandeskapet tog initiativ till en övergång till kvalificerad majoritet för hela artikeln med motiveringen att det skulle underlätta beslut om ekonomiskt bistånd. Regeringen ansåg att en övergång till kvalificerad majoritet var motiverad i de fall det rörde sig om allvarliga försörjningsproblem. Kvalificerade majoritetsbeslut vid allvarliga störningar vad gäller försörjning av vissa varor torde underlätta möjligheterna till stöd från EU i dessa lägen. Regeringen kunde också acceptera kvalificerad majoritet i de andra fallen eftersom den inte ansåg att det fanns någon större risk för att ett beslut skulle fattas utan att ett verkligt behov förelåg.

Förhandlingsresultatet: Resultatet av förhandlingarna (artikel 2.5 i Nicefördraget) blev att rådet kan besluta med kvalificerad majoritet vad gäller alla fall av ekonomiskt bistånd som omfattas av artikel 100.

En gemensam förklaring (6) om artikel 100 antogs av regeringskonferensen. Förklaringen innebär att beslut om ekonomiskt bistånd skall överensstämma med budgetplanen och med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin.”

***

The Treaty of Nice extended quality majority voting (QMV) to the whole Article, which the government of Sweden found acceptable. The government referred to joint declaration 6.

***

The Finnish ratification bill ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionist tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 93/2001 vp) gave the following explanation on page 41:

”100 artikla. Voimassa olevan sopimuksen artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi päättää yksimielisesti taloudellisen tilanteen kannalta aiheellisista toimenpiteistä erityisesti, jos esiintyy suuria vaikeuksia tiettyjen tuotteiden saatavuudessa. Nizzan sopimuksella menettely neuvostossa muutetaan määräenemmistöpäätöksenteoksi.

Artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto voi tietyin edellytyksin myöntää jäsenvaltiolle yhteisön taloudellista apua, mikäli kyseiselle jäsenvaltiolle on aiheutunut vaikeuksia luonnonkatastrofeista tai poikkeuksellisista tapahtumista, joihin se ei voi vaikuttaa, tai mikäli tällaisten vaikeuksien uhka on vakava. Voimassa olevan sopimuksen mukaan neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti lukuun ottamatta tapauksia, joissa suuret vaikeudet aiheutuvat luonnonmullistuksista. Tällöin neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä.”

***

The government of Finland explained that natural disaster relief was already covered by qualified majority voting, so the novelty was to extend QMVto severe difficulties arising from the economic situation, particularly the supply of certain products.

***

As always, government bills in Finland can be found in Swedish, too. In this case the Nice Treaty ratification bill is called ‘Regeringens proposition till Riksdagen om ikraft sättande av vissa bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem’ (RP 93/2001 rd).

***

The intergovernmental conference (IGC 2001) agreed on the following joint declaration (OJ 10.3.2001 C 80/78):

“6. Declaration on Article 100 of the Treaty establishing the European Community

The Conference recalls that decisions regarding financial assistance, such as are provided for in Article 100 and are compatible with the ‘no bail-out’ rule laid down in Article 103, must comply with the 2000-2006 financial perspective, and in particular paragraph 11 of the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, and with the corresponding provisions of future interinstitutional agreements and financial perspectives.”

***

Next, we look at the corresponding proposal of the European Convention.


Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.