Saturday, 12 April 2008

EU Lisbon Treaty ratification bill Finland

The government bill on ratification of the Treaty of Lisbon has been published on the web.

Officially, it goes under the name: Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp)

The 572 page packet can be downloaded in Finnish here:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080023.pdf

The Swedish version is called: Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (RP 23/2008 rd)

The Swedish language version is found here:

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2008/20080023.pdf


Prime minister Matti Vanhanen’s speech can be found in Finnish:

http://www.vn.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=225798

Vanhanen’s speech on Lisbon Treaty ratification in Swedish here:

http://www.vn.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=225817


Ralf Grahn