Thursday 9 October 2008

EU: Excessive government deficits IIIb

Does the Constitutional Treaty differ from the draft Constitution with regard to excessive government deficits?

Let us see what our legal materials have to say.

***

Draft Constitution Article III-76 and Constitution Article III-184 compared

Materially, in paragraph 6, if an excessive deficit exists, the IGC dropped that the Council shall adopt, “according to the same procedures,” and added, “without undue delay, on a recommendation from the Commission,” recommendations addressed to the Member State concerned.

In other words, the Commission’s opinion (“first warning”) directly to the member state was retained (paragraph 5) as was the Commission’s proposal on whether an excessive deficit exists (paragraph 6). These two amended the current Article 104 TEC.

But the Commission’s role was downgraded to a recommendation, when the Council was to make the crucial decision on recommendations to a “sinning” member state. Thus, the intergovernmental conference (IGC 2004) repelled one ‘communitarian’ advance, leaving the intergovernmental character of the excessive deficit procedure essentially intact, despite tinkering with the earlier stages.

In the Constitution text, the second to fourth subparagraph of paragraph 6 elaborated on the qualified majority and the blocking minority.

The same elaborations were made in paragraph 7 of the Constitutional Treaty concerning later decisions.

***

The Swedish government memorandum ‘Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (Utrikesdepartemetet, Departementsserien (Ds) 2004:52, December 2004) described the signed Constitutional Treaty.

Article III-184 was discussed in the context of provisions excluding the member state concerned from voting in the Council (page 135):

”I ett antal artiklar i fördraget förutses omröstning i frågor där inte alla medlemsstater deltar. I dessa artiklar klargörs att kvalificerad majoritet skall bestämmas med ovannämnda procentsatser avseende de av medlemsländerna som ingår i sådant beslutsfattande. Det klargörs också hur stor en blockerande minoritet skall vara i detta sammanhang. Föreskrifter av detta slag finns exempelvis i artiklarna I-44.3 om fördjupade samarbeten, I-59.5 om tillfälligt upphävande av vissa rättigheter som följer av medlemskap i unionen, I-60.4 om frivilligt utträde ur unionen, III-179.4 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik, III-184.6 om offentliga underskott samt III-312.3 om permanenta strukturerade samarbeten.”

The Swedish government referred to the importance of the Stability and Growth Pact, as confirmed by joint Declaration (No. 17) on Article III-184 (pages 239─240):

“I en gemensam förklaring (17) till artikel III-184 bekräftar regeringskonferensen bl.a. att stabilitets- och tillväxtpakten är ett viktigt instrument för att uppnå en ökning av tillväxten och ett säkerställande av sunda offentliga finanser.”

***

On the whole, the Swedish draft ratification bill ‘Lagrådsremiss ─ Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (2 June 2005) reiterated the remarks made in the memorandum mentioned above.

***

The government of Finland laid out the Constitutional Treaty in its ratification bill ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 67/2006 vp). On page 183 the government remarked that Article III-184 is essentially the same as Article 104 TEC, except for the provisions on voting and qualified majority in paragraphs 6 and 7:

”III-184 artikla, joka velvoittaa jäsenvaltioita välttämään julkisen talouden liiallisia alijäämiä, vastaa SEY 104 artiklaa lukuun ottamatta artiklan 6 ja 7 kohdissa olevia äänestys- ja määräenemmistösäännöksiä.

Artiklan 6 ja 7 kohdissa on määräyksiä neuvoston menettelystä, kun se päättää liiallisen alijäämän olemassaolosta sekä siihen liittyvistä seuraamuksista. Määräykset päätöksentekomenettelystä näissä asioissa ovat uusia. Kun neuvosto päättää liiallisen alijäämän olemassaolosta, asiassa osallisena olevan jäsenvaltion edustaja saa osallistua keskusteluun, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Päätöksenteossa sovelletaan III-179 artiklan yhteydessä selostettua määräenemmistön määritelmää.”

***

The same remarks appear in Swedish in ’Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (RP 67/2006 rd), page 187:

”Artikel III-184, som ålägger medlemsstaterna att undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser, motsvarar artikel 104 i EG-fördraget med undantag för bestämmelserna om omröstning och kvalificerad majoritet i artikel III-184.6 och III-184.7.

Artikel III-184.6 och III-184.7 innehåller bestämmelser om rådets förfarande när det avgör om underskottet är alltför stort samt om påföljderna därav. Bestämmelserna om beslutsförfarandet i dessa frågor är nya. När rådet avgör om underskottet är alltför stort får företrädaren för den berörda medlemsstaten delta i diskussionen, men han saknar rösträtt. Vid beslutsfattandet tillämpas den definition av kvalificerad majoritet som förklaras i samband med artikel III-179.”

***

Klemens H. Fischer in ‘Der Europäische Verfassungsvertrag‘ (Nomos, Stämpfli & Manz, 2005), included the text of Declaration No. 17 on Article III-184. He first made the observations that „Artikel III-184 EUVV korrespondiert mit Artikel 104 EGV“ and „Artikel III-184 EUVV korrespondiert mit Artikel III-76 VVE“ (page 315).

He then added an interesting paragraph on the dealings during the intergovernmental conference:

„Das Verfahren bei übermäßigem Defizit sollte während der gesamten Regierungskonferenz ─ neben dem institutionellen Paket ─ einen der Brennpunkte darstellen; nicht zuletzt durch die prekäre Haushaltssituation in Deutschland, aber auch in Frankreich. Diesen beiden Staaten gelang es jedoch nicht, die Kernbereiche dieses Verfahrens aufzuweichen, da sich einige Nettozahlerstaaten, allen voran die Niederlande und Österreich, vehement dagegen zur Wehr setzten. Die von der Regierungskonferenz angenommene Erklärung No. 17 zeugt aber dennoch von der immanenten Gefahr der Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, dessen hervorragende Bedeutung in der Erklärung erneut betont wird; eine Garantie für die strikte Beibehaltung des Paktes ist diese Erklärung aber sicherlich nicht.“

***

The UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) ‘White Paper on the Treaty establishing a Constitution for Europe’ (Cm 6309, September 2004) remarked generally on government achievements during the IGC 2004 concerning economic governance (page 29):

“58. The Government secured changes during the IGC to make it clear that Member States remain responsible for determining and co-ordinating their economic policies. Ministers within the ECOFIN Council will continue to have the greatest and final say in setting out broad economic policy guidelines as a framework for co-ordination. A provision giving the Commission power to propose economic policies for Member States with an excessive deficit has been dropped.”

***

The next instalment turns to the IGC 2007 and the Lisbon Treaty.Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.