Friday 24 October 2008

Euro banknotes and coins VII: More comments on Article 128 TFEU

The previous post mentioned a few brief UK references to Article 128 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). We now turn to legal materials: from Sweden outside the Eurozone, and from inside Euroland Finland, as well as some EU commentaries in book form, to see if the issue of euro banknotes and euro coins has elicited enlightening comments.

***


Lissabonfördraget (Sweden)

Sweden remains outside the Eurozone, despite the lack of an opt-out based on the treaties.

The consultation paper ’Lissabonfördraget’ was the first official Swedish description of the Lisbon Treaty amendments, and it is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/49/81/107aa077.pdf

It was followed by the Swedish government’s draft ratification bill ‘Lagrådsremiss – Lissabonfördraget’, published 29 May 2008:

http://www.regeringen.se/sb/d/5676/a/106277

The draft bill was given a green light by the Council on Legislation (Lagrådet):

http://www.lagradet.se/yttranden/Lissabonfordraget.pdf

The latest official government view, and now my standard reference for Sweden, is the ratification bill, with the Swedish parliament (Riksdagen) expected to decide on approval in late autumn, on 20 November. The ratification bill, Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget; 3 July 2008, is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/84/02/8c96cf3e.pdfThe Swedish government gives a general presentation of the objectives and the tasks of the European Central Bank, including the sole power to authorise the issue of euro banknotes, on page 131:

”Europeiska centralbanken

I artiklarna 112 och 113 i nu gällande EG-fördrag finns institutionella bestämmelser om Europeiska centralbanken (ECB). ECB utgör tillsammans med de nationella centralbankerna det Europeiska centralbankssystemet (ECBS) (artikel 107.1 i EG-fördraget). ECBS:s huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet (artikel 105.1 i EG-fördraget). Utan att åsidosätta detta mål ska ECBS stödja den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen i syfte att bidra till att förverkliga gemenskapens mål.

ECBS leds av ECB:s beslutande organ, dvs. dess råd och direktionen (artikel 107.3 i EG-fördraget). ECB:s direktion består av ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter (artikel 112.2 i EG-fördraget).

ECB utformar självständigt unionens monetära politik och har ensamrätt på att tillåta sedelutgivning inom gemenskapen (artiklarna 105 och 106 i EG-fördraget). Den ska årligen till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska rådet överlämna en årsrapport om verksamheten inom ECBS och om den monetära politiken under det föregående och innevarande året (artikel 113.3).

ECB ska inom sitt behörighetsområde höras om varje utkast till unionsrättsakt samt om varje utkast till rättsregler på nationell nivå (artikel 105.4).

Närmare bestämmelser om ECBS och ECB finns i ett protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.”


The changing decision-making procedures are discussed on page 184. The Treaty of Lisbon abolishes the so called cooperation procedure. Pursuant to the Lisbon Treaty, the Council adopts measures to harmonise the denominations and technical specifications of euro coins, after consulting the European Parliament and the European Central Bank:

”Proceduren för samarbetsförfarandet finns i artikel 252 i EG-fördraget. Amsterdamfördraget minskade avsevärt tillämpningsområdet för samarbetsförfarandet, vilket för närvarande endast tillämpas på den ekonomiska och monetära politiken (artiklarna 99.5, 102.2, 103.2 och 106.2 i EG-fördraget). Genom Lissabonfördraget upphävs det s.k. samarbetsförfarandet i nuvarande artikel 252 i EG-fördraget (jfr avsnitt 16.2 om förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser). Beslutsförfarandena i de artiklar där samarbetsförfarandet idag tillämpas ändras därför enligt följande.

-----

Rådet kan enligt artikel 106.2 i EG-fördraget vidta åtgärder för att harmonisera valörerna och de tekniska specifikationerna för alla mynt som ska sättas i omlopp. Genom Lissabonfördraget anges att sådana åtgärder ska antas av rådet efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken (artikel 106.2 i EUF-fördraget).”

***

Lissabonin sopimus (Finland)

Finland is one of 15 member states currently forming Euroland, or more officially the Eurosystem, the term used by the European Central Bank.

The Finnish ratification bill, ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 23/2008 vp), presents an overview of economic and monetary policy (Talous- ja rahapolitiikka) on pages 91 to 92.
Article 106 TFEU (ToL), renumbered Article 128 TFEU, is described on page 211. Inserting the word ‘euro’ before banknotes is noted. Consultation of the European Parliament is mentioned, and the provision is said to correspond with Article III-186 of the Constitutional Treaty:

”106 artikla (uusi 128 artikla) sisältää määräykset setelien ja metallirahojen liikkeelle laskemisesta. Artiklan 1 kohtaa täsmennetään siten, että Euroopan keskuspankilla on yksinoikeus nimenomaan eurosetelien liikkeelle laskemiseen yhteisössä. Artiklan 2 kohtaan tehdään lisäys, jonka mukaan neuvoston tulee kuulla myös Euroopan parlamenttia ennen kuin se päättää metallirahojen yksikköarvojen ja teknisten määritelmien yhdenmukaistamisesta. Määräys vastaa perustuslakisopimuksen III-186 artiklaa.”

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080023.pdf


The Swedish language version of the ratification bill ‘Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen’ (RP 23/2008 rd), offers the same general remarks on economic and monetary policy on pages 93 to 94. The detailed remarks, Article by Article, under ’Ekonomisk och monetär politik’ contain the same description of Article 106 TFEU (ToL), the future Article 128 TFEU as in Finnish, on page 214:

”Artikel 106 (blivande artikel 128) innehåller bestämmelser om utgivning av eurosedlar och euromynt. Punkt 1 i artikeln precisera så att Europeiska centralbanken har ensamrätt att ge ut just eurosedlar i gemenskapen. Till artikel 106.2 fogas ett tillägg, enligt vilket rådet även ska höra Europaparlamentet innan det beslutar om harmonisering av valörerna och de tekniska specifikationerna för mynt. Bestämmelsen motsvarar artikel III-186 i det konstitutionella fördraget.”

The ratification bill in Swedish can be accessed at:

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2008/20080023.pdf

***


de Poncins

Étienne de Poncins offers a few general comments on EU economic governance and budget matters, ‘La gouvernance économique et les questions budgétaires’ in his ‘Le traité de Lisbonne en 27 clés’ (Éditions Lignes de Repères, 2008), pages 245─251, but nothing specific on Article 128 TFEU.

***

Fischer

‚Der Vertrag von Lissabon‘, by Klemens H. Fischer (Nomos, Stämpfli Verlag & Verlag Österreich, 2008), traces the amendments Article by Article; here on page 271. He refers to the amendments according to Article 2, point 92, of the original Treaty of Lisbon, but he mistakenly remarks:
„Das Anhörungsverfahren de lege lata wird (cf. Absatz 2) durch das Zustimmungsverfahren ersetzt.“
The other amendments are editorial (horizontal).

***

Priollaud and Siritzky

François-Xavier Priollaud and David Siritzky offer a short introductory explanation on economic and monetary policy (pages 246 and 247). They succinctly present the main features of the chapet on monetary policy (La politique monétaire) on pages 254 an 255 in their book ‘Le traité de Lisbonne – Commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE et TFUE)’ (La Documentation française, Paris, 2008). They offer the following description of the powers of the European Parliament, but they do not find it necessary to mention the move to the consultation procedure concerning Article 128(2) TFUE (although the amendments are indicated correctly in the text of the Article):
« La modification des pouvoirs du Parlement européen

La généralisation de la procédure legislative renforce le rôle du Parlement européen en ce qui concerne la modification de certaines dispositions des statuts du SEBC et de la BCE (art. 129 TFUE) et pour l’adoption des mesures nécessaires à l’usage de l’euro (art. 133 TFUE). Les pouvoirs du Parlement sont en revanche diminués par rapport à la situation actuelle en matière de contrôle prudentiel des établisseents et marchés financiers (art. 127 § 6 TFUE). Il ne sera que consulté (comme la BCE), alors que son avis conforme était jusq’à présent requis par l’art. 105 TCE. L’unanimité est en outre maintenue sur ce point. »

***

Consultation procedure

Measures to harmonise the denominations and technical specifications of euro coins is a detail, but the intergovernmental character of economic policy and the foundations of monetary policy is striking.
In Article 128 TFEU, the European Parliament is downgraded, consulted (as the ECB).

In case someone wants to reflect on the consultation procedure (and other decision-making procedures), Martin Gellermann offers a description in Rudolf Streinz (Hrsgb.): EUV/EGV Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (C.H.Beck, 2003). I quote the beginning of Konsultations- oder Anhörungsverfahren (page 2204):

„Als Ursprungsmodell für eine Beteiligung des Europäischen Parlaments am Prozess der gemeinschaftlichen Rechtsetzung erscheint das Konsultations- oder Anhörungsverfahren in dem der Kommission das Initiativrecht, dem Parlament eine Beratungsbefugnis und dem Rat das alleinige Entscheidungsrecht gebührt.“


Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.