Wednesday 1 October 2008

EU: Privileged access prohibited III

In the Treaty establishing a Constitution for Europe the provisions on economic policy were located in Part III ‘The policies and functioning of the Union’, Title III ‘Internal policies and action’, Chapter II ‘Economic and monetary policy’, Section 1 ‘Economic policy’.

Article III-182 is found in OJ 16.12.2004 C 310/78:

Article III-182 Constitution

Any measure or provision, not based on prudential considerations, establishing privileged access by Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States to financial institutions shall be prohibited.

***

We see that Article III-182 of the Constitutional Treaty added the word ‘offices’ to what became ‘Union institutions, bodies, offices or agencies’. Otherwise the first paragraph is identical with the draft Constitution Article III-74(1).

The second paragraph we saw in the draft Constitution and the current Article 100 TEC was eliminated, but it reappears in the Constitution Article III-183(2).

***

The Swedish government memorandum ‘Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (Utrikesdepartemetet, Departementsserien (Ds) 2004:52, december 2004) described the signed Constitutional Treaty, but I found no comment on Article III-182 (or III-183).

***

No reference was found in the Swedish draft ratification bill ‘Lagrådsremiss ─ Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (2 June 2005).

***

The government of Finland laid out the Constitutional Treaty in its ratification bill ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 67/2006 vp). On page 183 Article III-182 was stated to be substantially the same as Article 102 TEC, with the exception that the legal basis for decisions specifying definitions had been moved to Article III-183:

”III-182 artikla, joka kieltää unionin ja jäsenvaltioiden elimiltä ja viranomaisilta erityisoikeudet rahalaitoksissa, vastaa SEY 102 artiklaa lukuun ottamatta sitä, että kyseisen artiklan oikeusperusta, jonka perusteella voidaan antaa artiklassa määrätyn kiellon soveltamiseksi tarvittavat määritelmät, on siirretty III-183 artiklaan.”


***

The same remark appears in Swedish in ’Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (RP 67/2006 rd), page 187:

”Artikel III-182, som förbjuder en positiv särbehandling av unionens och medlemsstaternas institutioner, organ och myndigheter hos finansinstitut, motsvarar artikel 102 i EG-fördraget med undantag för att rättsgrunden för artikeln i fråga, med stöd av vilken bestämmelser får antas som anger hur förbuden i artikeln skall tillämpas, har överförts till artikel III-183.”

***

Klemens H. Fischer in ‘Der Europäische Verfassungsvertrag‘ (Nomos, Stämpfli & Manz, 2005), page 310, makes the observations that „Artikel III-182 EUVV korrespondiert mit Artikel 102 EGV“ and „Artikel III-182 EUVV korrespondiert mit Artikel III-74 VVE“.

Fischer then remarks „Die Regierungskonferenz strich Artikel III-74 Absatz 2 VVE. Diese Bestimmung hatte die konkrete Frist von Artikel 102 Absatz 2 EGV durch eine Ermächtigungsklausel ersätzt“, but he missed that the legal basis reappeared in the following Article.

***

Both the texts of the Articles and the (lack of) comments have shown that there was no essential change between the current TEC and the Constitutional Treaty.

The next instalment turns to the IGC 2007 and the Lisbon Treaty.Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.