Sunday 5 October 2008

EU: No-bailout rule VI

The previous post mentioned a few UK references to Article 125 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). We now turn to legislative materials from Sweden and Finland as well as some commentaries in book form, to see if the basically unchanged ‘no-bailout’ clause has elicited comments. If not, students of the matter would be advised to turn to materials on the Treaty of Maastricht and to specialist literature.


***


Lissabonfördraget

The consultation paper ’Lissabonfördraget’ was the first official Swedish description of the Lisbon Treaty amendments, and it is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/49/81/107aa077.pdf

It was followed by the Swedish government’s draft ratification bill ‘Lagrådsremiss – Lissabonfördraget’, published 29 May 2008:

http://www.regeringen.se/sb/d/5676/a/106277

The draft bill was given a green light by the Council on Legislation (Lagrådet):

http://www.lagradet.se/yttranden/Lissabonfordraget.pdf

The latest official government view, and now my standard reference for Sweden, is the ratification bill, with the Swedish parliament (Riksdagen) expected to decide on approval in late autumn, probably November (Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget; 3 July 2008):

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/84/02/8c96cf3e.pdf

Economic and monetary policy (23.2 Ekonomisk och monetary politik) is discussed on pages 180 to 185. The Swedish government explains procedural questions, including Article 102 TFEU (ToL). The rare cooperation procedure is abolished and replaced partly by the ordinary legislative procedure (multilateral surveillance) and partly by consulting the European Parliament (prohibitions on overdraft facilities and privileged access, and the ‘no bail-out’ clause) (on page 184):

Ӏndring av beslutsprocedurerna

Proceduren för samarbetsförfarandet finns i artikel 252 i EG-fördraget. Amsterdamfördraget minskade avsevärt tillämpningsområdet för samarbetsförfarandet, vilket för närvarande endast tillämpas på den ekonomiska och monetära politiken (artiklarna 99.5, 102.2, 103.2 och 106.2 i EG-fördraget). Genom Lissabonfördraget upphävs det s.k. samarbetsförfarandet i nuvarande artikel 252 i EG-fördraget (jfr avsnitt 16.2 om förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser). Beslutsförfarandena i de artiklar där samarbetsförfarandet idag tillämpas ändras därför enligt följande.

För att säkerställa en fastare samordning av den ekonomiska politiken ska rådet i dag på grundval av rapporter från kommissionen övervaka den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat och inom unionen samt den ekonomiska politikens överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna och regelbundet göra en samlad bedömning. För denna multilaterala övervakning ska medlemsstaterna lämna erforderliga uppgifter till kommissionen. Genom Lissabonfördraget anges att närmare föreskrifter om det multilaterala övervakningsförfarandet ska antas genom förordningar med tillämpning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 99.6 i EUF-fördraget). Ändringen innebär således en förstärkt ställning för Europaparlamentet.

I artiklarna 101–103 i EG-fördraget finns bestämmelser om förbud för Europeiska centralbanken (ECB) och nationella centralbanker att ge de gemensamma institutionerna eller de nationella offentliga organen, inklusive statsägda företag, rätt att övertrassera sina konton eller ge dem andra former av krediter. ECB eller centralbankerna får inte heller direkt från dem förvärva skuldförbindelser. En positiv särbehandling av gemenskapsorgan eller nationella offentliga institutioner eller företag är likaså förbjuden. Vidare ska gemenskapen inte ansvara för eller åta sig förpliktelser som har ingåtts av nationella offentliga institutioner eller företag. Genom Lissabonfördraget anges att rådet efter att ha hört Europaparlamentet får ange närmare hur dessa förbud ska tillämpas (artikel 103.2 i EUF-fördraget).”

***

Lissabonin sopimus

The Finnish ratification bill, ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 23/2008 vp), discusses economic and monetary policy (Talous- ja rahapolitiikka) on pages 209 to 214.

The ratification bill briefly describes Article 103 TFEU (ToL), renumbered Article 125 TFEU, where the union is not liable for member states’ debts or commitments, as essentially the same as Article III-183 Constitution and Article 103 TEC, [but it does not mention that the member states lack liability]. It then remarks on the expansion of paragraph 2 (page 210):

”103 artikla (uusi 125 artikla), jonka mukaan unioni ei ole vastuussa jäsenvaltioiden veloista tai niiden muista antamista taloudellisista sitoumuksista, vastaa asiasisällöltään perustuslakisopimuksen III-183 ja SEY 103 artiklaa.

Artiklan 2 kohtaa on laajennettu niin, että sen perusteella voidaan antaa myös 101 ja 102 artiklan soveltamista varten tarvittavat tarkemmat määräykset.”


The Finnish ratification bill is available at:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080023.pdf


The Swedish language version of the ratification bill ‘Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen’ (RP 23/2008 rd), makes the same remarks under ’Ekonomisk och monetär politik’ on Article 103 TFEU (ToL), the future Article 125 TFEU, on page 213:

”Artikel 103 (blivande artikel 125), enligt vilken unionen inte ska ansvara för medlemsstaternas skulder eller andra ekonomiska förpliktelser, motsvarar i sak artikel III-183 i det konstitutionella fördraget och artikel 103 i EG-fördraget.

Artikel 103.2 har utvidgats så att med stöd av den får antas även närmare bestämmelser som behövs för tillämpningen av artiklarna 101 och 102.”

The ratification bill in Swedish can be accessed at:

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2008/20080023.pdf

***


de Poncins

Étienne de Poncins offers a few general comments on EU economic governance and budget matters, ‘La gouvernance économique et les questions budgétaires’ in his ‘Le traité de Lisbonne en 27 clés’ (Éditions Lignes de Repères, 2008), pages 245─251, but nothing specific on Article 125 TFEU.


Fischer

‚Der Vertrag von Lissabon‘, by Klemens H. Fischer (Nomos, Stämpfli & Verlag Österreich, 2008), traces the amendments Article by Article; here on pages 265─266. He offers the following statement on paragraph 2:

„Der bisherige Text von Absatz 2 wird gestrichen und durch einen neuen Text ersetzt, demgemäß in Hinkunft nicht mehr das Zustimmungsverfahren, sondern das Anhörungsverfahren zur Anwendung gelangt.“


Priollaud and Siritzky

François-Xavier Priollaud and David Siritzky offer a short introductory explanation on economic and monetary policy (pages 246 and 247) and on economic policy coordination, including the treaty amendments (pages 248 to 250) in their book ‘Le traité de Lisbonne – Commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE et TFUE)’ (La Documentation française, Paris, 2008), but there is no comment on Article 125 TFEU.

***

Consultation procedure

Just in case someone wants to reflect on the consultation procedure (and other decision-making procedures), Martin Gellermann offers a description in Rudolf Streinz (Hrsgb.): EUV/EGV Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (C.H.Beck, 2003). I quote the beginning of Konsultations- oder Anhörungsverfahren (page 2204):

„Als Ursprungsmodell für eine Beteiligung des Europäischen Parlaments am Prozess der gemeinschaftlichen Rechtsetzung erscheint das Konsultations- oder Anhörungsverfahren in dem der Kommission das Initiativrecht, dem Parlament eine Beratungsbefugnis und dem Rat das alleinige Entscheidungsrecht gebührt.“


Ralf Grahn

1 comment:

  1. Thanks Ralf!

    Your clear summarisation and references helped me get through my public finance exam @ university of Groningen, NL...

    ReplyDelete

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.