Thursday 16 October 2008

EU: Monetary policy VII Lisbon Treaty comments

The previous post mentioned a few brief UK references to Article 127 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). We now turn to legal materials: outside the Eurozone from Sweden, inside Euroland Finland, as well as some EU commentaries in book form, to see if the objectives and the basic tasks of the European System of Central Banks (ESCB) and the European Central Bank (ECB), or potential European level financial supervision have elicited comments.

***


Lissabonfördraget (Sweden)

The consultation paper ’Lissabonfördraget’ was the first official Swedish description of the Lisbon Treaty amendments, and it is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/49/81/107aa077.pdf

It was followed by the Swedish government’s draft ratification bill ‘Lagrådsremiss – Lissabonfördraget’, published 29 May 2008:

http://www.regeringen.se/sb/d/5676/a/106277

The draft bill was given a green light by the Council on Legislation (Lagrådet):

http://www.lagradet.se/yttranden/Lissabonfordraget.pdf

The latest official government view, and now my standard reference for Sweden, is the ratification bill, with the Swedish parliament (Riksdagen) expected to decide on approval in late autumn, in November or even later in the year. Committee work has not even started. According to Europaportalen the latest estimate for a decision by the parliament (Riksdagen) is before Christmas. The ratification bill, Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget; 3 July 2008, is available at:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/84/02/8c96cf3e.pdf

Economic and monetary policy (23.2 Ekonomisk och monetär politik) is mainly discussed on pages 180 to 185. The Swedish government briefly presents the objectives and the tasks of the European Central Bank on various pages of the bill according to Article 105 TFEU (ToL). The potential transfer of tasks pertaining to financial supervision is mentioned on page 185, in the context of amended decision-making procedures, where a certain weakening of the European Parliament’s position is acknowledged:

”Inom ramen för den monetära politiken får rådet i dag genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen efter att ha hört Europeiska centralbanken och med Europaparlamentets samtycke tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag. Genom Lissabonfördraget får Europeiska centralbanken genom förordningar som ska antas av rådet tilldelas dessa särskilda uppgifter. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken (artikel 105.6 i EUF-fördraget). En viss försvagning sker här av Europaparlamentets inflytande i och med att dess samtycke ersätts med dess hörande.”

Sweden remains outside the Eurozone, despite the lack of an opt-out based on the treaties.

***

Lissabonin sopimus (Finland)

Finland is one of 15 member states currently forming Euroland, or the Eurosystem, as the European Central Bank calls it.

The Finnish ratification bill, ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 23/2008 vp), presents an overview of economic and monetary policy (Talous- ja rahapolitiikka) on pages 91 to 92.
An explanation of the chapter on monetary policy (Rahapolitiikka) and a description of Article 105 TFEU (ToL), renumbered Article 126 TFEU, follow on pages 210 to 211:

”Määräykset koskevat Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perustehtäviä, niiden perussääntöä ja perussäännön tiettyjen osien muuttamista koskevia menettelyjä, Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta sekä Euroopan keskuspankin tehtäviensä suorittamiseksi tekemiä päätöksiä. Määräykset vastaavat EY-sopimuksen VII osaston 2 luvun määräyksiä, lukuun ottamatta tiettyjä päätöksentekomenettelyjä koskevia määräyksiä, uudeksi 245 a artiklaksi siirrettyjä määräyksiä Euroopan keskuspankkijärjestelmän kokoonpanosta ja Euroopan keskuspankin oikeushenkilöllisyydestä ja uudeksi 188 o artiklaksi siirrettyjä päätöksiä euroalueen ulkoisesta edustautumisesta. Lisäksi luvun loppuun on siirretty nykyisestä 4 luvusta tiettyjä määräyksiä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen otettaessa euro käyttöön yhteisenä rahana. Perustuslakisopimuksessa vastaavat määräykset on sisällytetty II luvun 2 jaksoon III-185–III-190 artiklaan.

105 artiklassa (uusi 127 artikla) määritellään Euroopan keskuspankkijärjestelmän tavoitteet ja tehtävät. Artiklan 6 kohtaa täsmennetään siten, että säädöstyypiksi, joka neuvostolla on käytössään sen päättäessä rahoituslaitosten valvontaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille, yksilöidään asetus. Lisäksi määräystä muutetaan siten, että Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon sijasta riittää, että parlamenttia kuullaan ennen päätöksentekoa. Määräys vastaa perustuslakisopimuksen III-185 artiklaa.”

The Finnish ratification bill is available at:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080023.pdf


The Swedish language version of the ratification bill ‘Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen’ (RP 23/2008 rd), offers the same general remarks on economic and monetary policy on pages 93 to 94. The detailed remarks, Article by Article, under ’Ekonomisk och monetär politik’ contain the same description of the chapter on monetary policy (Monetär politik) and of Article 105 TFEU (ToL), the future Article 127 TFEU as in Finnish, on page 213:

”Bestämmelserna gäller de primära uppgifterna för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, förfaranden för ändring av deras stadga och vissa delar i stadgan, Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas oavhängighet samt beslut som Europeiska centralbanken fattar för att utföra sina uppgifter. Bestämmelserna motsvarar bestämmelserna i avdelning VII kapitel 2 i EG-fördraget, med undantag för vissa bestämmelser om beslutsförfaranden, bestämmelser om Europeiska centralbankssystemets sammansättning och Europeiska centralbankens status som juridisk person som överförts till ny artikel 245a och beslut om euroområdets yttre representation som överförts som ny artikel 188o. Till slutet av kapitlet har dessutom från nuvarande kapitel 4 överförts vissa bestämmelser om nödvändiga åtgärder när euron tas i bruk som gemensam valuta. Motsvarande bestämmelser ingår i kapitel II avsnitt 2 i artikel III-185–III-190 i det konstitutionella fördraget.

I artikel 105 (blivande artikel 127), definieras målen och uppgifterna för Europeiska centralbankssystemet. Artikel 105.6 preciseras så att den rättsaktstyp som rådet kan använda vid beslut om att tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut individualiseras som förordning. Bestämmelsen ändras dessutom så att i stället för ett samtycke från Europaparlamentet räcker det med att parlamentet hörs före beslutsfattandet. Bestämmelsen motsvarar artikel III-185 i det konstitutionella fördraget.”


The ratification bill in Swedish can be accessed at:

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2008/20080023.pdf

***


de Poncins

Étienne de Poncins offers a few general comments on EU economic governance and budget matters, ‘La gouvernance économique et les questions budgétaires’ in his ‘Le traité de Lisbonne en 27 clés’ (Éditions Lignes de Repères, 2008), pages 245─251, but nothing specific on Article 127 TFEU.


Fischer

‚Der Vertrag von Lissabon‘, by Klemens H. Fischer (Nomos, Stämpfli & Verlag Österreich, 2008), traces the amendments Article by Article; here on pages 269─270. He remarks that the amendments in paragraphs 1 to 5 are editorial (horizontal), but with regard to paragraph 6 he states:

„Absatz 6 erhält eine neue Fassung, durch die das Anhöringsverfahren an die Stelle des Zustimmungsverfahrens tritt.“


Priollaud and Siritzky

François-Xavier Priollaud and David Siritzky offer a short introductory explanation on economic and monetary policy (pages 246 and 247). They succinctly present the main features of the chapet on monetary policy (La politique monétaire) on pages 254 an 255 of their book ‘Le traité de Lisbonne – Commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE et TFUE)’ (La Documentation française, Paris, 2008). They offer the following description of the powers of the European Parliament:

« La modification des pouvoirs du Parlement européen

La généralisation de la procédure legislative renforce le rôle du Parlement européen en ce qui concerne la modification de certaines dispositions des statuts du SEBC et de la BCE (art. 129 TFUE) et pour l’adoption des mesures nécessaires à l’usage de l’euro (art. 133 TFUE). Les pouvoirs du Parlement sont en revanche diminués par rapport à la situation actuelle en matière de contrôle prudentiel des établisseents et marchés financiers (art. 127 § 6 TFUE). Il ne sera que consulté (comme la BCE), alors que son avis conforme était jusq’à présent requis par l’art. 105 TCE. L’unanimité est en outre maintenue sur ce point. »

***

Consultation procedure

The intergovernmental character of prudential banking supervision is striking. In Article 127 TFEU, the European Parliament is marginalized, consulted (as the ECB) in the unlikely case that all 27 member states would be shaken enough by the financial turmoil to be likely to agree on a unanimous decision (regulation) to confer supervisory powers on the ECB.

Just in case someone wants to reflect on the consultation procedure (and other decision-making procedures), Martin Gellermann offers a description in Rudolf Streinz (Hrsgb.): EUV/EGV Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (C.H.Beck, 2003). I quote the beginning of Konsultations- oder Anhörungsverfahren (page 2204):

„Als Ursprungsmodell für eine Beteiligung des Europäischen Parlaments am Prozess der gemeinschaftlichen Rechtsetzung erscheint das Konsultations- oder Anhörungsverfahren in dem der Kommission das Initiativrecht, dem Parlament eine Beratungsbefugnis und dem Rat das alleinige Entscheidungsrecht gebührt.“

In this instance, we seem to be heading towards the beginnings of the Assembly.

***

The next post is going to present a few pointers on financial regulation and prudential supervision in the context of economic and monetary union (EMU).

Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.