Wednesday 15 October 2008

EU: Monetary policy IIIb ECB supervision in Constitution?

Does the Constitutional Treaty differ from the draft Constitution with regard to the objectives and the basic tasks of the European System of Central Banks (ESCB) and the European Central Bank (ECB)?

Did the intergovernmental conference (IGC 2004) make it easier to supervise European and global banks at the European level?

Let us see what our legal materials have to say.

***

Draft Constitution Article III-77 and Constitution Article III-185 texts compared

Renumbering the Articles referred to was a technical adjustment. In paragraph 4, where the draft Constitution spoke of ‘fields of competence’, the Constitutional Treaty used the slightly more direct expressions ‘areas within its powers’ (twice) and ‘matters within its powers’ (once), but without making any material difference.

The word ‘offices’ was added to what became the string ‘Union institutions, bodies, offices or agencies’ (paragraph 4).

The contribution ─ whatever that means ─ of the European system of Central Banks to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system, in paragraph 5, remained identical with the proposal by the European Convention. The draft Constitution, as we remember, was the same as the current Article 105(5) TEC; the draft only writing the ESCB ‘in extenso’.

In paragraph 6, the Convention had proposed ordinary European laws as a means to give the European Central Bank specific tasks concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions. This would have meant co-decision by the European Parliament and qualified majority voting in the Council.

The IGC 2004 put paid to that. The governments reverted to the current unanimity rule, with some fine-tuning of the details.

Instead of the ordinary legislative procedure, proposed by the Convention, the Constitutional Treaty provided for a European law of the Council. In place of full participation (co-decision), as proposed by the draft Constitution, or even assent, as currently under the TEC, the European Parliament was further marginalised to be consulted, along with the European Central Bank.

In 2004 the member states’ governments (more or less) slammed the door on European level supervision of financial institutions, leaving the European Union with a fragmented network of national supervising authorities for increasingly global and European banks.

***

Sweden

The Swedish government memorandum ‘Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (Utrikesdepartemetet, Departementsserien (Ds) 2004:52; December 2004) described the signed Constitutional Treaty.

The Swedish government gave a factually correct description of the current Article 105(6) TEC and of Article III-185(6) Constitution. The government mentioned ‘some weakening’ of the European Parliament’s influence, since the EP was only to be consulted (page 241):

”Inom ramen för den monetära politiken får rådet i dag genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen efter att ha hört Europeiska centralbanken och med Europaparlamentets samtycke tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag. I det konstitutionella fördraget får Europeiska centralbanken i en europeisk lag som antas av rådet tilldelas dessa särskilda uppgifter. Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken (artikel III-185.6). En viss försvagning sker här av Europaparlamentets inflytande i och med att dess samtycke ersätts med dess hörande.”***

On the whole, here on page 173, the Swedish draft ratification bill ‘Lagrådsremiss ─ Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa’ (2 June 2005) reiterated the remarks made in the memorandum mentioned above.

***

Finland

The government of Finland laid out the Constitutional Treaty in its ratification bill ‘Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta’ (HE 67/2006 vp). In the government’s view, the proposals concerning EMU legislative procedures did not change the institutional balance essentially, but it first mentioned the instances, where the ordinary legislative procedure was instituted, and then the ratification bill mentioned where the position of the European Parliament was weakened (pages 81─82):

”Perustuslakisopimus merkitsee tiettyjä muutoksia lainsäädäntömenettelyihin talous- ja rahaliiton alalla, mikä ei kuitenkaan muuta olennaisesti toimielinten valtasuhteita. Perustuslakisopimuksessa siirrytään tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen monenvälistä valvontamenettelyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisessa (III-179 artiklan 6 kohta), Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön eräiden määräysten muuttamisessa (III-187 artiklan 3 kohta) sekä sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka ovat tarpeen euron käytössä yhteisenä rahana (III-191 artikla). Toisaalta Euroopan parlamentin asema tietyissä talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä heikkenee, kuten päätettäessä eräiden kieltojen täsmentämiseksi tarvittavista säännöistä (III-183 artiklan 2 kohta), erityistehtävien antamista Euroopan keskuspankille (III-185 artiklan 6 kohta) sekä liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen yksikköarvojen ja teknisten määritelmien yhdenmukaistamisesta (186 artiklan 2 kohta).”

***

The same remarks on legislative procedures within EMU appear in Swedish in ’Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (RP 67/2006 rd), with the Finnish government’s comments on page 84:

”Det konstitutionella fördraget innebär vissa ändringar i lagstiftningsförfarandena på området för den ekonomiska och monetära unionen, vilka ändå inte på något väsentligt sätt förändrar maktförhållandena mellan institutionerna. I det konstitutionella fördraget övergår man till ordinarie lagstiftningsförfarande i fråga om meddelandet av närmare föreskrifter om det multilaterala övervakningsförfarandet (artikel III-179.6), ändrandet av vissa bestämmelser i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (artikel III-187.3) samt nödvändiga åtgärder för att använda euron som gemensam valuta (artikel III-191). Å andra sidan försvagas Europaparlamentets ställning i vissa frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen, t.ex. när man skall besluta om regler som behövs för att närmare ange hur vissa förbud skall tillämpas (artikel III-183.2), särskilda uppgifter som tilldelas Europeiska centralbanken (artikel III-185.6) samt harmonisering av valörerna och de tekniska specifikationerna för de euromynt som skall sättas i omlopp (artikel 186.2).”

***

Fischer

Klemens H. Fischer in ‘Der Europäische Verfassungsvertrag‘ (Nomos, Stämpfli & Manz, 2005) only made the observations that „Artikel III-185 EUVV korrespondiert mit Artikel 105 EGV“ and „Artikel III-185 EUVV korrespondiert mit Artikel III-77 VVE“ (page 316).

***

United Kingdom

According to Protocol (No 13, in the Constitutional Treaty) on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as regards economic and monetary union, Article 4, the Constitution’s Article III-185(1) to (5) did not apply to the UK. The United Kingdom was thus exempted from the ESCB contribution to the smooth operation of national prudential supervisors, but the UK opt-out did not concern paragraph 6, so Britain (surprisingly) remained among the potential veto powers concerning the transferral of new supervisory tasks to the European Central Bank (if I understand correctly).

The UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) ‘White Paper on the Treaty establishing a Constitution for Europe’ (Cm 6309, September 2004) briefly remarked that the government had advocated the amendment on prudential supervision put forward by the Irish presidency in document CIG 81/04, Annex 18 (page 46).

***

In other words, in 2004 the EU member states unanimously signed the Constitutional Treaty requiring unanimous European laws by the Council (and marginalising the European Parliament) to confer financial supervision on the European Central Bank.

The next instalment turns to the IGC 2007 and the Lisbon Treaty.Ralf Grahn

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.