Thursday 26 July 2007

De federalistiska teserna (in Swedish)

Ventotenemanifestet 1941 stod för ett nytt sätt att se Europas framtid. Efter fascismens och nationalsocialismens nederlag skulle den viktigaste politiska skiljelinjen i Europa gå mellan de konservativa och de framstegsvänliga krafterna. Men definitionen på krafterna var ny.

De bakåtsträvande krafterna skulle försöka återinrätta ett internationellt system som redan lett till två världskrig; ett system som ledde till internationell anarki, eftersom det byggde på konkurrerande nationalstaters oinskränkta suveränitet, mellanstatlighet och hemlig diplomati. Internt skulle de konservativa elementen sträva till att återupprätta nationalstaten.

För de innovativa krafterna var den centrala uppgiften att först trygga en europeisk fredsordning, genom en europeisk förbundsstat, för att inom denna ram kunna återuppbygga vår världsdel.

När den europafederalistiska rörelsen; Movimento federalista europeo (MFE), grundades i Milano den 27 och 28 augusti 1943 gällde det att stärka de progressiva krafterna inför krigsslutet.

Däremot hade läget och synen på organisationsformen förändrats. Manifestet hade utgått från ett revolutionärt parti av leninistisk modell som drivande kraft.

Spinelli skrev de federalistiska teserna i början av augusti 1943, strax innan han befriades från interneringen. Teserna antogs med formella ändringar när MFE bildades. Nu gällde det att bygga upp en europeisk rörelse, ovanför partierna och öppen för människor med olika partitillhörighet. Därför innehåller teserna inte heller, i motsats till manifestet, färdiga recept för hur det kommande samhället skall se ut vad gäller interna politiska modeller.

Kärnan i de federalistiska teserna är att överföra de suveränitetsrättigheter som gäller alla européers gemensamma intressen till den europeiska federation som skall bildas.

Fred och frihet skulle förvaltas i hela Europa av federationens verkställande, lagstiftande och dömande makt.

Var och en skulle ha dubbelt medborgarskap, i unionen och i hemlandet. Medborgarna skulle ha rätt att välja och kontrollera federationens styresmän samt vara direkt underkastade de federala lagarna.

Ralf Grahn


Litteratur:

Luciano Angelino
Le forme dell’Europa
Spinelli o della federazione
Prefazione di Tommaso Padoa-Schioppa
Il Melangolo, 2003
(Spinellibiografin innehåller de federalistiska teserna, ’Le tesi federaliste’ och andra dokument)

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.