Sunday 22 July 2007

Giuliano Amato (in Swedish)

Endast Europa kan vara en global aktör som tryggar fred och säkerhet; enbart europeiska företag, åtminstone i större utsträckning, kan vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden; endast i europeisk skala kan många av våra grundläggande tjänster fortsättningsvis erbjuda var och en av oss fördelar; endast i Europa kan den innovativa forskning som ändrar verkligheten uppnå den kritiska massa som behövs, reflekterade Giuliano Amato över Europas val mellan att retardera i nationella tecken eller avancera genom effektiva alleuropeiska lösningar.

Modet och förmågan att besitta och injicera (framtids)tro fordras i första hand av de politiskt ansvariga, men inte enbart av dessa. Såsom Tommaso Padoa Schioppa många gånger har understrukit med rätta, är det för de ledande skikten i sin helhet i våra länder som det gäller att ge den stimulans som behövs. Företagare, bankirer, fackföreningsfolk, journalister, lärare, kort sagt alla som har uppgifter som gör att de beslutar för andra eller påverkar andra. Det är de, just av dessa orsaker, som utgör det ledande skiktet i sin helhet. Och de har ansvaret för att fylla sin roll, menade Amato i boken Noi in bilico.

Amato, med bakgrund som professor i europarätt, tidigare statsminister, var viceordförande i EU:s framtidskonvent och verkar nu som inrikesminister i Romano Prodis regering i Italien. Inför Europeiska rådet i juni lade hans aktionskommitté för europeisk demokrati fram ett förslag till reformfördrag för Europeiska unionen.

Prodis regering har inrikespolitiska svårigheter, eftersom valresultatet inte gav ett tillräckligt klart utslag för en stabil och handlingskraftig majoritet, men det finns knappast något land inom Europeiska unionen med flera ministrar som är lika sakkunniga och engagerade i europeiska frågor.

Ralf Grahn


Litteratur:

Giuliano Amato
Noi in bilico
Inquietudini e speranze di un cittadino europeo
Intervista a cura di Fabrizio Forquet
Editori Laterza, 2005

No comments:

Post a Comment

Due deluge of spam comments no more comments are accepted.

Note: only a member of this blog may post a comment.